Oferta


Tablice reklamowe LED

Oferujemy Pañstwu mo¿liwoœæ zaprezentowania aktywnej reklamy swojej firmy na nowoczesnym ekranie z diod LED! Wspania³e mo¿liwoœci techniczne ekranu gwarantuj¹ czytelny odbiór przekazu - nawet przy pe³nym s³oñcu. Dynamiczny ekran z diod zwiêksza do maksimum skutecznoœæ Twojej reklamy.

Elektronika u¿ytkowa

Gor¹co zachêcamy Ciê do wspó³pracy z Nami. Czas na nowoczesn¹ technologiê w Twojej firmie. Projektujemy urz¹dzenia elektroniczne jak sterowniki (sterowanie przez smartfony, bluetooth, GSM, Internet), tak¿e sterowanie dotykowo-graficzne poprzez LCD w urz¹dzeniu lub sprzêcie np. AGD.

Reklama LED

nie tylko dla zamo¿nych

Z uwagi na niezwyk³¹ efektownoœæ wyœwietlaczy LED powstaje wra¿enie, i¿ na ten rodzaj reklamy staæ tylko zamo¿nych, jest ono absolutnie b³êdne. Proszê zauwa¿yæ i¿ reklama œwietlna jest widoczna kilka razy lepiej, nie wspominaj¹c o reklamach nieoœwietlonych.

Wyœwietlacz LED

    Dlaczego warto ?
  1. w³asne spoty reklamowe
  2. baner - œwietlna reklama
  3. nieograniczone mo¿liwoœci
  4. pe³na dynamika
  5. absolutna dowolnoϾ
  6. intensywnoœæ kolorów
  7. oszczêdnoœæ energii

Krótka prezentacja


Avinius


734-695-2537 2505105841

Nasz najnowszy produkt dedykowany dla wyœwietlaczy LED i jest odpowiedzi¹ polskiej technologii na doœæ skomplikowane i trudne w obs³udze sterowniki modu³ów z diodami LED chiñskiej produkcji.
Wiêcej informacji znajdziesz 8312882401

Telebimy - Tablice LED - Wyœwietlacze tekstowe - Wyœwietlacze graficzno-tekstowe - Zegary i termometry
Krzy¿e Apteczne - Wyœwietlacze dla przemys³u - Pylony - Tablice wyników
Reklama œwietlna - Wyœwietlacz LED - Banerled - Producent - Reklama - Bilboard - Telebim
Wyœwietlacz cenowy - Cyfry matrycowe - Krzy¿ - Neon - Polski producent
Eventy - Outdoor - Reklama zewnêtrzna - Bandy sportowe - Wyœwietlacze dla transportu